Интеркултурната компетентност като фактор за професионалната реализация на социалния педагог


Здравкова, Боряна (2010) Интеркултурната компетентност като фактор за професионалната реализация на социалния педагог Сборник от научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”. Ред. Р. Кузманова-Карталова. В. Търново, 2009, с. 200-205, ISBN 978-954-400-422-4, COBISS.BG-ID 1236540644


 Разглежда се един сравнително нов проблем за социално-педагогическата теория и практика – интеркултурната компетентност на студентите – бъдещи социални педагози. Изяснява се същността и съдържанието на интеркултурната компетентност и се изтъква значимостта й като компонент на професионалната компетентност на бъдещите специалисти. Въз основа на това се обосновава необходимостта тя да бъде формирана в професионалното образование на студентите.
  Доклад
 мултикултурна среда, интеркултурност, интеркултурна компетентност, професионална компетентност


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  4327
 Боряна Здравкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/