Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009.


Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ


 -
  Дисертация
 звукова символика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  4320
 Живка Колева-Златева

1. Мехеда М.И. ДИХОТОМИЯ «ЭКОНОМИЯ VS. ИЗБЫТОЧНОСТЬ» В СУБСТАНДАРТНОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ РЕДУПЛИКАТИВОВ). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Тюменский государственный университет. Тюмень, 2010. (Съгласно http://elibrary.ru/)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/