Идея гармонии - исторические и актуальные аспекты (на материале латинских музыкально-теоретических трактатах)


Булева-Петрова, Марияна (2009) Идея гармонии - исторические и актуальные аспекты (на материале латинских музыкально-теоретических трактатах) Сибирский музыкальный альманах, с. 38-42


 Статия, която анализира и тълкува определенията за хармония, които се се срещат в средновековните латински музикални трактати
  Статия
 гармония, созвучие, модулацио, соразмерность, пропорция
 Издадено
  4317
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/