Информационните технологии – фактор за повишаване качеството на непрекъснатото образование.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Информационните технологии – фактор за повишаване качеството на непрекъснатото образование. – В: Сб. от Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 години от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. Георги Тодоров и др. Велико Търново: Фабер, 2004, с. 140-147. ISBN 954-775-289-8; COBISS.BG-ID 1042201316


 The aim of the presentation is to examine and to clarify part of the problems, which spring up during the searching of education of good quality for everyone by using the information technolo-gies as a basis for a new educational environment. The information technologies can be used at least in two ways in the theory and in the practice of the pedagogists. First, their usage must correspond to the civilized change, which attacks the traditional educational system. Second, how the usage of the new informational technologies can help for the solving of the problems and for the observance of the limitations to which the educational system is subjected to.
  Статия
 информационни технологии, непрекъснато образование, образователни ресурси, Интернет и дистанционно обучение
 Издадено
  431
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Докова С. ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ – в сб. Международна научна конференция "Е-управление" : сборник постконферентни трудове = International Scientific Conference "E-Governance" : post - conference proceedings, София : ТУ, 2009-2015, ISSN 1313-8774, COBISS.BG-ID 1125135588 Цитат на стр. 32. http://fman.tu-sofia.bg/Pokani/konf-2-eng.pdf

2. Информационните технологии – фактор за повишаване качеството на непрекъснатото образование. Сб. от Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 години от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. Георги Тодоров и др. Велико Търново: Фабер, 2004, с. 140-147. ISBN 954-775-289-8, COBISS.BG-ID 1042201316 Цитирано в: Докова, С. Значението на информационно общество за развитието на икономиката и публичното управление. – В: Сб. от II Международна научна конференция "Е-управление" (International Scientific Conference "E-Governance"), Созопол, 17-19 юни, 2010. София: Издателство на ТУ, 2010, с. 27-33. ISSN 1313-8774; COBISS.BG-ID 1125135588 Цитат на стр. 32. http://fman.tu-sofia.bg/Pokani/konf-2-eng.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/