Географски анализи.


Дерменджиев, Атанас (2004) Географски анализи. -В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 120 с. ISBN 954-524-426-7 COBISS.BG-ID 1042626532


 В книгата се акцентира върху стопанските и политическите проблеми на Балканите, върху взаимоотношението география - образование. Потърсена е връзката на географията с науките от обществения сектор.
  Книга
 -


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  430
 Атанас Дерменджиев

15. Карастоянов, С., Н. Попов. Регионална и политическа география на балканските страни. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, 415 с., ISBN 978-954-07-4398-1 COBISS.BG-ID 1289894372 Цит. на с. 73.

13. Милкова, К. Природно-обществени райони/региони в България. Теоретични фокуси и географски идентичности. С., Тип-Топ Прес, 2017, 239 с. ISBN 78-954-723-198-6 COBISS.BG-ID 1287156964 Цит. на с. 17; 231.

14. Симеонов , Димитър. Опит за обяснение на социологизацията в българската география. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. 1, бр. 1, с. 826-836. ISSN 2603-5065 (Online), ISSN 2603-3534 (Print) Цит. на с. 828; 832.

11. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 436.

12. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Р Кипър, дисертация, ВТ-17 4-0001/30.01.2017

8. Дойков, Мартин. Дунав мост Видин–Калафат – самостоятелен елемент или интегрирана част от транспортната система на България. -В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. „Ивис“, В. Търново, 2013, с. 218-227, ISBN: 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 1262839780 Цит. на с. 227.

9. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, 219 с. ISBN 978-954-400-902-1 COBISS.BG-ID 1255383780 Цит. на с. 11; 209.

10. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България (социални аспекти), Варна, „Стикери-БЕ“, 2013, 210 с. ISBN 978-619-90173-1-9 COBISS.BG-ID 1280255460 Цит. на с. 12; 203.

6. Дерменджиева, С., П. Събева Балканите в учебното географско познание. -В: Балканите - език, история, култура, т. II Издателство „ИВИС”, В. Търново, 2011, с. 302 - 313. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1245011940 Цит. на с. 310.

7. Парашкевов, П. Границите на Балканите - география, история, иконография. -В: Балканите - език, история, култура, т. II, 2011, В. Търново, с. 296-301 ISSN 1314 - 4065 COBISS.BG-ID 1245011940 Цит. на с. 297; 300.

5. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN78-954-524-744-6 COBISS.BG-ID 1235298276 Цит. на с. 48; 76; 103.

4. Русев, М. Обществена география, С., 2008, с. 663. ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 25; 51; 190; 508.

3. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, №32221/02.04.2008

2. П. Събева. Контролът в обучението при курса „География на България“- аспектни възможности и технология на приложение, сп. География 21, 2006, бр.3, с. 36-41, ISSN 1312-6628 2006 Цит. на с. 41.

1. Илиев, П. Регионалните инициативи в Югоизточна Европа-препятствия и перспективи.- В Трудове на РУ , том 41, серия 5.2. Европеистика, печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2004, с. 21-25, ISSN 1311-3321 Цит. на с. 25.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/