Функционална грамотност в технологичното обучение. Сб. от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 382-385. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644


Симеонова, Катя (2010) Функционална грамотност в технологичното обучение. Сб. от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 382-385. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644 Велико Търново


 Във фокуса е поставена функционалната грамотност, която се развива чрез обучението по домашен бит и техника в началния етап на основната образователна степен. Представя се модел на функциониране в социалните структури на децата.
  Доклад
 технологично обучение, грамотност, функционална грамотност, модел на функциониране
 Издадено
  4298
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/