За съвременния урок по български език в I-IV клас


Йорданова, Даниела (2008) За съвременния урок по български език в I-IV клас сп. "Педагогически алманах", В. Търново.


 В студията се проследяват съвременните изсквания към урока по български език в I - IV клас. Типологизират се видовете уроци в началното родноезиково обучение.
  Студия
 съвременен урок, български език - I - IV клас
 Издадено
  4291
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/