Образователен потенциал на приказката в контекста на ранното чуждоезиково обучение в началното училище


Белчева, Весела (2008) Образователен потенциал на приказката в контекста на ранното чуждоезиково обучение в началното училище Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 245-257, ISBN 978-954-07-2794-3, COBISS.BG-ID 1230065636


 В статията се разглежда мястото на приказката в ранното чуждоезиково обучение и се обосновава потенциалът й в арсенала от дидактически средства за повишаване на ефективността на обучението.
  Статия
 ранно чуждоезиково обучение, литературен текст, подбор на приказки, адаптиране на приказки


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4274
 Весела Белчева

1. Lekova-Dimitrova, B.: STORY AS A LEARNING TEXT IN FOREING LANGUAGE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL. In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 14, No 3, 2016, цит. на с. 216, ISSN 1313-3551

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/