За “срещата между културите” в ранното чуждоезиково обучение


Белчева, Весела (2006) За “срещата между културите” в ранното чуждоезиково обучение Начално училище, кн. 3,28-32, ISSN 1310 0572, COBISS.BG-ID 1171991524


 Предмет на разработката е мястото и значимостта на чуждата култура в обучението по чужд език на деца
  Статия
 чуждоезиково обучение, интеркултурна компетентност, интеркултурно обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4272
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/