Диалогът между културите в съвременното чуждоезиково обучение (посредническата роля на приказките)


Белчева, Весела (2006) Диалогът между културите в съвременното чуждоезиково обучение (посредническата роля на приказките) Сб. “Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”(т. 2). Велико Търново: Издателство "ПИК", 448-456, ISBN-13: 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID 1045500132


 Статията разглежда онези същностни въпроси, които се отнасят до ролята на културата при изграждането на взаимоотношенията между хората в мултикултурна среда, както и посредническата роля на приказките в контекста на интеркултурното обучение.
  Статия
 чуждоезиково обучение, интеркултурна компетентност, интеркултурно обучение, културни стандарти, прик


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4271
 Весела Белчева

1. Колева-Златева, Ж. Социокултурната информация в учебниците по български език като чужд // A bulgarisztika ma. Érdmenyek és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Budapest. 2007, 97–105, ISSN 1789-3976, цитат на с. 101.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/