Давидов, Д., Бр. Маринов. Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8


Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д., Бр. Маринов. Семейни занимания с физически упражнения и спорт (анкетно проучване). Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8 Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 24-29) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8


 Формирането на навик за системно използване на физическите упражнения, спортуване и въобще повишена двигателна активност е необходимо да започне от детството. Колкото по-рано се започне с формирането му, толкова по-добри ще бъдат резултатите в по-горна възраст. Изградени в ранното детство, те оказват съществено влияние в укрепване на здравето, в ускоряване на развитието на костно-мускулния апарат, на координационните способности и др. Според Ж. Ж. Русо възпитанието от 2 до 12-годишна възраст трябва да бъде насочено към развитието на сетивните органи, като за това най-много допринася физическото възпитание през този период [2]. Съвместните семейни занимания имат значение не само за физическото развитие на децата. Те оказват огромно влияние и върху децата, възпитавайки ги на трудолюбие, упоритост, проява на воля при справяне с трудности. Децата научават различни упражнения и термини от физическото възпитание, подобряват общуването си. Тези занимания имат и емоционалното въздействие върху подрастващите. Децата винаги искат да се изявят и са доволни от постигнатите резултати. При семейните занимания детето може сполучливо да имитира дейността на възрастните, да се почувства част от спортния, семеен колектив.
  Статия
 семейство, упражнения, спорт,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4247
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/