Давидов, Д. Комбинация от упражнения на гимнастическа стена. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8


Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Комбинация от упражнения на гимнастическа стена. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8 Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. Издателство «Бойка», В. Търново, 2006. (стр. 55-59) ISBN-10:954-9689-35-2, ISBN-13:978-954-9689-35-8


 Гимнастическата стена като гимнастически уред е широко популярна особено в училищното физическо възпитание. Всеки спортен салон или зала е оборудвана с такава и тя се явява като задължителен спортен инвентар. Отвесното и положение я прави интересна и привлекателна за децата за игра и изпълнение на различни видове упражнения. Тя е идеално средство за физическо натоварване на деца с наднормено тегло и слаба физическа дееспособност.
  Статия
 гимнастика, гимнастическа стена, упражнения.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4246
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/