Давидов, Д. Семейно спортуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35).


Давидов, Димитър (2006) Давидов, Д. Семейно спортуване. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35). Физическо възпитание, спорт и туризъм. Издателство „Фабер”. С., 2006.. (стр. 29-35).


 Изграждането на трайни навици за занимания с физически упражнения и спорт е необходимо да започне от първоизточника на възпитателния процес – родителите. Колкото по-отрано започне формирането им, толкова по-добри ще бъдат резултатите в по-горна възраст. Изградени в ранното детство, те оказват съществено влияние в укрепване на здравето, в ускоряване на развитието на костно-мускулния апарат, на координационните способности и др. Голяма част от родителите не осъзнават ползата от редовни физически натоварвания за подрастващите. За много от тях най-важното е децата им да са добре нахранени и облечени. Заети в своето натоварено ежедневие, по традиция родителите не обръщат внимание или разчитат някой друг да развива и подобри физическото състояние и дееспособност на децата им. Обикновено това са учителите от детската градина и училище или треньорите по различни видове спорт към клубове и спортни организации. Повечето родители въобще не смятат за нужно да формират у своите деца навици към редовната физическа активност в процеса на домашното им възпитание. А те са най-важният фактор във възпитанието, физическото и психическо развитие на децата. Наред с придобиването на хигиенни навици е необходимо да изграждат у подрастващте и навик към редовни, системни занимания с физически упражнения. Това ще окаже голямо значение за правилното им физическо израстване и здраве в бъдеще.
  Статия
 семейство, спорт, деца


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4245
 Димитър Давидов

1. 1. Елена Милева. Педагогика на физическото възпитание и спорта – теоретични, практически и образователни измерения. Дисертация за присъждане на научна степен „доктор на науките” 2014

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/