Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение


Легкоступ, Магдалена (2008) Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение 45 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. LVI, 8 (2008), с. 54-59. ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060


 Учебното съдържание на религиозно-нравственото обучение на 5-7 годишните трябва да се структурира така, че да предложи вариант за интегративен подход спрямо няколко глобални ядра на учебното съдържание. Изграждането на ключови компетенции в този контекст изисква запознаване на децата с основите на духовно-нравствените традиции, с особеностите на традиционната подготовка и провеждане на религиозните празници; формиране в децата на първоначална представа за духовния свят, запознаване с основни рел
  Статия
 религиозно-нравствено обучение на 5-7 годишните деца, цели, съдържание, ключови компетенции по ядра


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4156
 Магдалена Легкоступ

3. Компетентност, компетенции и компетентностен подход в съвременния образователен процес (2012) // Социални науки. Страница за обучението по история, география и философски науки. (13.03.2012) Цит. от: Легкоступ, Магдалена. Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение на 5-7 годишните деца / Магдалена Легкоступ. // Предучилищно възпитание (София), LVI, 2008, N 8, с. 54 – 58.

2. Петрова М., Обогатяване на социалната компетентност на 5-6 годишните чрез религиозното възпитание, Сб „Девети Светиниколаевски православни образователни четения“, Изд. „Димант“, Бургас, 2011, с. 112-116, ISSN1313-9541; Цит. от: Легкоступ, М. Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение // Сп. „Предучилищно възпитание”, бр. 8, С., 2008, с. 54–59.

1. Дечев, З. (2009) За религиозното възпитание на детето в детската градина. Изд. “Димант”, Бургас., 2009, ISBN:9789547313446, с 7, 32

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/