Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности


Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“. Ниш: Филозофски факултет, 2009, с. 449–460, ISBN 978-86-7379-179-1; COBISS.BG-ID 167531276


 Секуларизмът и културният плурализъм ограничават ролята на религиозната социализация чрез традицията. Днес, повече от всякога, вярата е въпрос на личен избор. Тази характеристика на съвременното общество изисква преосмисляне на някои ранноцърковни постижения в образованието на вярата, чрез които Църквата и днес може успешно да реализира своята образователна мисия в света. Изследването и прилагането в съвременните условия на основните катихизически принципи на св. Кирил Йерусалимски е актуално
  Доклад
 св. Кирил Йерусалимски, катихизация, принципи, християнски ценности, Църква


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4154
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/