Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности


Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 2009


 Секуларизмът и културният плурализъм ограничават ролята на религиозната социализация чрез традицията. Днес, повече от всякога, вярата е въпрос на личен избор. Тази характеристика на съвременното общество изисква преосмисляне на някои ранноцърковни постижения в образованието на вярата, чрез които Църквата и днес може успешно да реализира своята образователна мисия в света. Изследването и прилагането в съвременните условия на основните катихизически принципи на св. Кирил Йерусалимски е актуално
  Доклад
 св. Кирил Йерусалимски, катихизация, принципи, християнски ценности, Църква


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4154
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/