СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХРИСТИЯНСКАТА КАТЕХИЗАЦИЯ


Легкоступ, Магдалена (2009) СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХРИСТИЯНСКАТА КАТЕХИЗАЦИЯ Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80.


 Статията разглежда катехизацията като процес на въвеждане на вярващите в основните тайни и в съдържанието на християнската вяра. Проследява се нейния произход и установяване в църковната практика като най-подходящо средство за ефикасно обучение в християнското учение. Представят се формите и етапите, чрез които тя се реализира в миналото и актуалността на проблема за нейното възстановяването днес. Формулира се основната цел на този църковно-педагогически феномен и се определят конкретните задач
  Статия
 катехизация, обучение, възпитание, Църква, личност, общност


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4153
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/