"Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии"


Бузов, Вихрен (2009) "Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии" Велико Търново: "Абагар", 200 стр., 2009, ISBN 978-954-427-885-7


 В книгата са разгледани възможностите за прилагане на теорията на решенията за преодоляване на кризи на сигурността. Тя е методологично средство, което работи на всички равнища на сигурност. Разрешването на кризите на сигурността означава, че социалният субект възвръща своите възможности да контролира отрицателните въздействия на средата.
  Учебник / Учебно помагало
 сигурност, криза, стратегии и модели на рационалните решения


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  4129
 Вихрен Бузов

5. Цанов, И., 2018, Управленско решение: теория и практика, Сдружение "Българска асоциация на конфликтолозите", С., с.77-78, ISBN 978-619-90235-7-0

4. Ангелов, К., Класификация на нередностите, възникващи при изпълнение на процесите на управление, контрол и разходване на средства от европейски фондове и програми - В: Научни известия, International Scientific-Technological Conference "Technics. Technologies. Education. Safety", Proceedings: Technics, Technologies. Social, Business and Legal Sciences, 27-28.06.2013, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, сс.4-9 (с.8).

2. http://nslatinski.org/?q=bg/node/333 - оценка в блога на Слатински http://nslatinski.org/?q=bg/comment/reply/333/3045

3. http://nslatinski.org/?q=bg/node/320 - цитиране на книгата ми „Вземане на решения при кризи на сигурността” в блога на Н. Слатински в теоретично изложение

1. Ангелов, К., 2009, Ефективност и сигурност на административните процеси свързани с управление, контрол и разходване на средства от европейските фондове и програми – В: „Проблеми на националната и международната сигурност” (съст. В. Бузов), „Ивис”, с.78, ISBN: 9789548387620

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/