Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Социалният педагог в полето на междуинституционално взаимодействие Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 246 – 250. ISBN 978-954-524-608-1


 В статията е разгледан проблемът за състоянието и възможностите на междуинституционалното взаимодействие в социалната и социално-педагогическата сфера. Представени са резултати от емпирични изследвания на степента на ефективност на междуинстуционалното взаимодействие на работещите в социално-педагогическата сфера.
  Статия
 соцална педагогика, социален педагог, институции, взаимодействие


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  4103
 Розалия Кузманова-Карталова

3. Илева, Магдалена. Роля на социалния педагог в мултидисциплинарния екип на Училището за родители. Сб. от Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”,1963 - 2013", 2015. Ред.: Р. Кузманова-Карталова, Р. Христова, Г. Бонева. 2015, с. 404 - 409. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 405. ISBN 978-619-208-001-3, COBISS.BG-ID 1274917860

1. Илева, Магдалена. Социално-педагогическа подкрепа на семейства с деца с асоциално поведение. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, ВТ, 2013. С. 319, с. 320.

2. Кутева - Цветкова, Венка. Социално-педагогическа работа в българското училище. Дисертация за присъждане на научна степен “доктор на науките” по професионално направление 1.2. Педагогика, ВТ, 2013. С. 273, 349.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/