Прояви на оказионалност в медийното пространство (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор")


Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор") Велико Търново


 Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"
  Книга
 иновации, неологизми, оказионализми, медиатекст, словообразуване
 Издадено
  4099
 Валентина Бонджолова

4. Колковска, С. Нови единици в българския език, формирани въз основа на инициални абревиатури. // Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. С. 441-450. ISBN 978-80-224-1416-6.

3. Биляна Тодорова. Универбизацията в телевизионните предавания. – В: Проблеми на устната комуникация, книга 9, І, Велико Търново, 2013, стр. 230-238.

1. Делева, Н. Подходи в изследването на езиковите функции при мозъчни увреждания. Варна: Издателство Актуална медицина, 2011. ISBN 978-954-92624-3-8.

2. Цонев, Радослав. Стари и нови суфиксални универбати във вестник "Уикенд" (за периода 01.01.2010 ¬31.12.2010 г.) – В: Linguistic World (Езиков свят -Orbis Linguarum), issue: 1 / 2011, pages: 31-¬36.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/