Зависимости между структурните елементи на добива, нормите на азотното торене и метеорологичните условия при твърдата пшеница


Аркадиев, Димитър (2004) Зависимости между структурните елементи на добива, нормите на азотното торене и метеорологичните условия при твърдата пшеница РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ, 2004, том XLI, бр.4, с.317-321. ISSN: 0568-465-X.


 Зависимости между структурните елементи на добива, нормите на азотното торене и метеорологичните условия при твърдата пшеница
  Статия
 растениевъдство; добиви; метеорологични условия; регресионно-корелационен анализ; азот; Тракийски ун


Аграрни науки
Аграрни науки Растениевъдство

Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Crop Sciences

 Издадено
  4091
 Димитър Аркадиев

3. МЛАДЕН АЛМАЛИЕВ*, СВЕТЛА КОСТАДИНОВА*, ГАЛЯ ПАНАЙОТОВА. Pастителна диагностика при твърда пшеница. - СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ AGRICULTURAL ACADEMY РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ, 50, 10-14 PLANT SCIECE, 50, 10-14 София, 2013, Sofia.

2. A. IVANOVA and N. TSENOV. WINTER WHEAT PRODUCTIVITY UNDER FAVORABLE AND DROUGHT ENVIRONMENTS. I. AN OVERALL EFFECT. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17 (No 6) 2011, 777-782.

1. АЛБЕНА ИВАНОВА, НИКОЛАЙ ЦЕНОВ. БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ ПРИЗНАЦИ НА СОРТОВЕ ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СПОРЕД УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ.- Изследвания върху полските култури, 2009, том5 – 1, с.173-182.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/