Науката "хармоника" - от философска пропедевтика до музикална теория


Булева-Петрова, Марияна (2009) Науката "хармоника" - от философска пропедевтика до музикална теория сб. "Нови идеи в музикознанието"


 Студията представя обекта и предмета на математическата наука хармоника (музика), която в Античността и Средновековието изучава числовите отношения в музикалните интервали и на чиято основа се разгръща музикалната теория.
  Статия
 хармоника, философска пропедевтика, математа, аритметична пропорция, хармонична пропорция, геометрич
 Издадено
  4055
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/