Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове).


Булева-Петрова, Марияна (2009) Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив: Астарта, 2009, 782 с. ISBN 978-954-350-078


 Монографично изследване, което на основата на автентични текстове от Античността и Средновековието представя философските, богословските и музикалнотеоретичните възгледи върху хармонията в онтологичен, пропедевтичен, възпитателен и музикален аспект
  Монография
 хармония, единство, порядък, отношение, пропорция, функционалност, математа, ейдос, логос, система,
 Издадено
  4053
 Марияна Булева-Петрова

13. Пейчева, Лозанка, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров. Книга за учителя. Музика. 9. клас. София: Просвета, 2018. ISBN 978–954–01–3603–5, с. 73

14. Япова, Кристина. Аристоксен и всеобхватната образованост на музикос. - В: Академичен форум Интегрална музикална теория 2017. София: НМА "Проф. Панчо Владигеров", 2018, с. 1-21. Print ISSN 2367-5985 ; Online ISSN 2367-7562 Страници: 7, 18, 20, 21

11. Крачева, Лилия. Музикална творба и изпълнителска практика: музикалнокултурни модели. София: „Марс 09“, 2017, 228 с. ISBN 978-954-2925-40-8. Страници: 31, 34, 35, 48, 49.

12. Пейчева, Лозанка, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров. Книга за учителя. Музика. 8. клас. София: Просвета, 2017. ISBN: 978-954-01-3475-8

10. Генов, Явор. ЛАТИНСКИ ПЕСНОПЕНИЯ ЗА СВЕТЦИ, ПОЧИТАНИ В ИЗТОЧНАТА И ЗАПАДНАТА ЦЪРКВA (св. св. Кирил и Методий, св. Николай от Мира, св. Георги и св. св. Козма и Дамян). София: „Марс 09“, 2016, 227 с. ISBN 978-954-2925-34-7.

9. Бояджиева, Весела. Древноруската православна партитура като изображение на обратната перспектива. София: Си-еМ, 2015, 166 с. ISBN 978-954-91463-7-0. Страници 8, 58, 137

7. Карагенов, Светослав. За някои аспекти на ладохармоничната функционалност. – В: Академичен форум Интегрална музикална теория. София: НМА, 2014, с. 72-81. Print ISSN 2367-5985,Online ISSN 2367-7562

8. Петрова, Ангелина. Когнитивни подходи към музикалния слух и музикалната памет. София: "Марс 09", 2014, 265 с. ISBN: 978-954-2925-26-2. Страница 20.

6. Пейчева, Лозанка. Песента на сурвакарските звънци. – Българско музикознание, 2013, 2, с. 47-64. Print ISSN: 0204-823Х

5. Щетников, Андрей. Развитие учения о музыкальной гармонии от Пифагора до Архита. – В: Схолэ – Философское антиковедение и классическая традиция. 2012, вып. 1, Т. 6.

4. Япова, Кристина. Звук и етос. Вариации върху тема от Боеций. София: БАН, 2011, 336 с. ISBN 978-954-8594-27-1.

1. Василенко, Сергей. Базовое тождество математических основ гармонии // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16069, 10.09.2010.

2. Конов, Явор. Себастиан дьо Бросар: Речник по музика - превод и коментари Явор Конов" София, Ниба Консулт, 2010.

3. Стефанова, Петя. Музиката и етосът – някои исторически аспекти. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, том 49, серия 6.3, 152-156.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/