Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог, Сборник трудове "Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремни ситуации", Науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836


Петров, Людмил (2008) Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог, Сборник трудове "Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремни ситуации", Науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836 Сборник трудове "Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремни ситуации", Разград, 2008, с. 40-46, ISBN: 978-954-400-003-5.; COBISS. BG - ID 1229828836


 Oпит за изясняване на проблема за агресията сред подрастващите
  Статия
 спортен педагог, агресия, ученици


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4028
 Людмил Петров

1. Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836 Цитирано в: на с. 42 : Цолова, В., Й. Иванов. Физическото възпитание във висшите училища-нов методичен подход. София : Авангард Прима, 2013. ISBN 978-619-160-238-4; COBISS.BG-ID 1265315556;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/