Европа. Икономическа география. (Авторска част - Общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа)


Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Авторска част - Общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Силистра: Ковачев, 2008, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2 COBISS.BG-ID 1228204516


 Университетски учебник по география на европейските страни.
  Учебник / Учебно помагало
 География


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  3976
 Атанас Дерменджиев

14. Милкова, К. Природно-обществени райони/региони в България. Теоретични фокуси и географски идентичности. С., Тип-Топ Прес, 2017, 239 с.,ISBN 978-954-723-198-6 COBISS.BG-ID 1287156964 Цит. на с. 17, ; 232.

12. Еллез, Фикри Якуб. Културно-политически аспекти на трансграничното сътрудничество Източни Родопи - Западна Тракия (на примера на мюсюлманските етно-социални общности). С., СУ, дисертационен труд, СУ 2016-59 / 25.04.2016

13. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, ВТ-17-4-0001/02.05.2017

11. Dimitrov, S, T. Dimitrova. Geography And History for "Erasmus" Students. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, 180 с. ISBN 978-619-208-034-1 Цит. на с. 121; 161;177.

7. Дойков, Мартин. Дунав мост Видин–Калафат – самостоятелен елемент или интегрирана част от транспортната система на България. -В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. „Ивис“, В. Търново, 2013, с. 218-227, ISBN: 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 126573472 Цит. на с. 227.

8. Йорданов, Лъчезар. Балканите в Европейския съюз – реалност или непостижима утопия. -В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. „Ивис“, В. Търново, 2013, с. 280-297, ISBN: 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 1262839780 Цит. на с. 297.

9. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-902-1 COBISS.BG-ID 1254383780 Цит. на с. 106; 210.

10. Попов, Николай. Сравнителен географски анализ между прибалтийските републики Литва, Латвия и Естония. -В: Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Книга 2 - География, т. 105, 2013, с. 253-270, ISSN 0324-2579 Цит. на с. 270.

4. Димитров, С. Географски аспекти на разпространението на испанския език в света. -В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012.ISSN: (Online) ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 12671558500 Цит. на с. 499; 507.

5. Димитров, Слави. Географски аспекти на разпространението на испанския език в света. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2012, с. 497-507, ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 12671558500

6. Дойков, Мартин, Слави Димитров. Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България. . –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2012, с. 508-518, ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 12671558500 Цит. на с. 509; 518.

3. Димитров, С., Т. Димитрова. Възникване и развитие на автономните общности на Испания. -В: България, Българите и Европа - мит, история, съвремие, т. IV, 2011, В. Търново, с. 657-675. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) Цит. на с. 670; 675.

2. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN 978-954-524-744-6 COBISS.BG-ID 1235298276 Цит. на с. 103.

1. Димитров, С. Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия, дисертация, №32220 / 02.04.2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/