Европа. Икономическа география. (Авторска част - Общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа)


Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Авторска част - Общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Силистра: Ковачев, 2008, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2 COBISS.BG-ID 1228204516


 Университетски учебник по география на европейските страни.
  Учебник / Учебно помагало
 География


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  3976
 Атанас Дерменджиев

15. Тотев, И. Анализ на стопанството на провинция Северен Рейн-Вестфалия. България, българите и Европа - мит, история, съвременност", т. 13, бр. 1, 2019, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". с. 401-409. Цит. на с. 406. ISSN 2603-3860 ISSN 978-619-208-125-6

14. Милкова, К. Природно-обществени райони/региони в България. Теоретични фокуси и географски идентичности. С., Тип-Топ Прес, 2017, 239 с.,ISBN 978-954-723-198-6 COBISS.BG-ID 1287156964 Цит. на с. 17, ; 232.

12. Еллез, Фикри Якуб. Културно-политически аспекти на трансграничното сътрудничество Източни Родопи - Западна Тракия (на примера на мюсюлманските етно-социални общности). С., СУ, дисертационен труд, СУ 2016-59 / 25.04.2016

13. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, ВТ-17-4-0001/02.05.2017

11. Dimitrov, S, T. Dimitrova. Geography And History for "Erasmus" Students. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, 180 с. ISBN 978-619-208-034-1 Цит. на с. 121; 161;177.

7. Дойков, Мартин. Дунав мост Видин–Калафат – самостоятелен елемент или интегрирана част от транспортната система на България. -В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. „Ивис“, В. Търново, 2013, с. 218-227, ISBN: 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 126573472 Цит. на с. 227.

8. Йорданов, Лъчезар. Балканите в Европейския съюз – реалност или непостижима утопия. -В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. „Ивис“, В. Търново, 2013, с. 280-297, ISBN: 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 1262839780 Цит. на с. 297.

9. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-902-1 COBISS.BG-ID 1254383780 Цит. на с. 106; 210.

10. Попов, Николай. Сравнителен географски анализ между прибалтийските републики Литва, Латвия и Естония. -В: Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Книга 2 - География, т. 105, 2013, с. 253-270, ISSN 0324-2579 Цит. на с. 270.

4. Димитров, С. Географски аспекти на разпространението на испанския език в света. -В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012.ISSN: (Online) ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 12671558500 Цит. на с. 499; 507.

5. Димитров, Слави. Географски аспекти на разпространението на испанския език в света. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2012, с. 497-507, ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 12671558500

6. Дойков, Мартин, Слави Димитров. Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България. . –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2012, с. 508-518, ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 12671558500 Цит. на с. 509; 518.

3. Димитров, С., Т. Димитрова. Възникване и развитие на автономните общности на Испания. -В: България, Българите и Европа - мит, история, съвремие, т. IV, 2011, В. Търново, с. 657-675. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) Цит. на с. 670; 675.

2. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN 978-954-524-744-6 COBISS.BG-ID 1235298276 Цит. на с. 103.

1. Димитров, С. Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия, дисертация, №32220 / 02.04.2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/