Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности.


Дерменджиев, Атанас (2007) Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. -В. Търново: Фабер, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2


 Книга за географските и туристическите особености на областта.
  Книга
 География


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  3975
 Атанас Дерменджиев

5. Симеонов , Димитър. Опит за обяснение на социологизацията в българската география. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. 1, бр. 1, с. 826-836. ISSN 2603-5065 (Online), ISSN 2603-3534 (Print)

4. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България (социални аспекти), Варна, „Стикери-БЕ“, 2013, 210 с. ISBN 978-619-90173-1-9

2. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география. В. Търново, 2012. 280 с., SBN 978-954-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 276.

3. Некова, М. 2012. Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация. В: Сб. Втора научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. Изд. „Ивис”, В. Търново, с. 206-220, ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660 Цит. на с. 220.

1. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN 978-954-524-744-6 COBISS.BG-ID 1235298276 Цит. на с. 363; 365

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/