Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти


Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти -София: Сиела, 2006, 268 с. ISBN 10: 954- 649-897-1, ISBN 13: 978-954-649-897-7 COBISS.BG-ID 1046184676


 Тестове по география на България за кандидатстуденти.
  Учебник / Учебно помагало
 География


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  3972
 Атанас Дерменджиев

1. Събева, П. Контролът в обучението при курса "География на България" - аспектни възможности и технология на приложение. -В: ГЕОграфия,21, № 3, 2006, с. 36-41. ISSN 1312-6628 Цит. на с. 39; 41

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/