Колева-Златева, Ж. Емилиянова, Б., Седефчева. В. Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004


Колева-Златева, Живка (2004) Колева-Златева, Ж. Емилиянова, Б., Седефчева. В. Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004 Велико Търново


 Учебникът е съобразен с разработената от Съвета на Европа Обща европейска езикова рамка. В съответствие с тази Рамка е застъпен дейностният подход, според който обучаемият трябва да се научи да използва езика в реални ситуации от различни области.
  Учебник / Учебно помагало
 български език за чужденци


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3966
 Живка Колева-Златева

8. Пацева, Мирена, Руневска, Елена, Панова, Станка. Предизвикателството на литературния текст в обучението по български език за чужденци. – Български език и литература, т. 61, бр. 3, 2019, с. 246-256, ISSN: 0323-9519, eISSN: 1314-8516

6. Дудаш, М. Нерешени проблеми в учебниците за български език като чужд, издадени в Унгария// Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Elena Krejčová a Pavel Krejčí (eds). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2016, 45 – 52. ISBN 978-80-906183-7-4. Цит на стр. 51.

7. Симеонова, Н. Фонетични предизвикателства при преподаването на български език на френскоезични и португалоезични // Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Elena Krejčová a Pavel Krejčí (eds). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2016, 117 – 125, ISBN 978-80-906183-7-4. Цит на стр. 125.

4. Кр. Чакърова. ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА ГЛАГОЛНИЯ ВИД (С ОГЛЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД) // НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ ТОМ LXII 2015, 877–881. - цит. на с. 878

5. Кр. Чакърова. ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА ГЛАГОЛНИЯ ВИД (С ОГЛЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД) // НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ ТОМ LXII 2015, 877–881. - цит. на с. 879.

2. Божана Нишева. Безeквивалентната лексика в учебниците по български език за чужденци // Opera Slavica. XXIII, 2013, 4, 295–302. – Цит. на стр. 297.

3. Н. Топузов. България и българското в учебниците по български език за чужденци // Opera Slavica XXIII, 4, 2013, 369 – 376. Цит на стр. 376.

1. Н. Топузов. Текстоцентрично обучение по практически български език (за студенти филолози в Полша). Torun, 2006. Цит. на стр. 117.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/