О приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях. - Slavica, 2005, 34, pp. 23–42. ISSN 0583-5356.


Колева-Златева, Живка (2005) О приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях. - Slavica, 2005, 34, pp. 23–42. ISSN 0583-5356.


 Разглеждат се възможностите за прилагане в семантичната реконструкция на резултатите от изследванията в областта на лингвистичната категоризация, психолингвистиката на развитието, когнитивна метафора и метонимия.
  Статия
 когнитивен подход, етимология, семантична реконструкция


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3953
 Живка Колева-Златева

3. Kapranov, Y. V. Diachronic Interpretation of Phonomorphological and Semantic Regularities of Nostratic (Based on *HuḲa “eye”). – In: Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development. No 19 (2019), pp. 74 – 89, Цит. на стр. 84.

2. Колесов И.Ю. Образы пространства и их языковая интерпретация. – В: Козлова Л.А., Колесов И.Ю., Максимов В.Д., Максимова Т.Д., Федяева Е.В. Проблемы функционально-когнитивного анализа языка. Барнаул: АлтГПУ, 2016. с. 29-98. ISBN 978-5-88210-812-9. Цит на стр. 90.

1. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. ISBN 978-954-524-872-6. COBISS 1248728292. Цит. на стр. 18.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/