Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Ред. Д. Кенанов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 345–354. ISBN 954-524-410-0. COBISS 1042554084


Колева-Златева, Живка (2004) Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Ред. Д. Кенанов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 345–354. ISBN 954-524-410-0. COBISS 1042554084


 В статията се разглеждат предпоставките за нерегулярни фонетични промени във фонетично мотивираните, експресивните и детските думи. Взема се под внимание и честнотността като фоктор, влияещ на закономерния фонетичен развой.
  Статия
 фонетичен закон, експресивност, ономатопея


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3949
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/