Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты


Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113, ISBN 978-966-641-267-9


 When learning Object-oriented programming, it is extremely important to master polymorphism as one of the three characteristics distinguishing Object-oriented programming from the other program paradigms. Using it skillfully makes it possible to achieve improved code organisation and better readability, on the one hand, and on the other – easy expandability of programs without the need to make changes in already established classes, even a long time after commissioning the program system for ope
  Доклад
 polymorphism, object-oriented, education


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  3929
 Ивайло Дончев

3. Магдалина Тодорова, Подходи, програмни среди и езици за проверка на коректността на програми и прилагането им при подготовката на софтуерни специалисти - хабилитационен труд за академичната длъжност професор. София, 2013

2. M. Todorova, Methodological Aspects of an Approach for Verification of Object-Oriented Programs, 6th IEEE International Conference Intelligence Systems 2012, Sofia, 6-8 Sept., 2012 , pp. 153-158 [https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84869767724&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Methodological+Aspects+of+an+Approach+for+Verification+of+Object-Oriented+Programs&st2=&sid=587106ad894b773e601434a3e4293173&sot=b&sdt=b&sl=97&s=TITLE-ABS-KEY%28Methodological+Aspects+of+an+Approach+for+Verification+of+Object-Oriented+Programs%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=]

1. М. Тодорова, Построяване на коректни обектно-ориентирани програми чрез изграждане на техни обобщени мрежови модели, Годишник на секция “Информатика”, Съюз на учените в България, Том 4, 2011, стр. 1-28, ISSN: 1313-6852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/