Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони //


Енчев, Тодор (2010) Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони // Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2010, 1, с. 389-393. ISBN: 978-954-52-4743-9.


 Разглеждат се причините довели до формулиране на църковни правила, с които се препоръчва на епископите от Северна Африка, да събарят празните мартириуми.
  Статия
 Мартириуми, мъченици, мощи, канони,


Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  3926
 Тодор Енчев

5. Досева, Ива. Антична остотека и раннохристиянски саркофаг: отвъд предвидената функция. В: From Paganism to Christianity, Macedonian academy of Sciences and arts, Bulgarian academy of Sciences, Scopje-Sofia, 2018, ISBN 978-608-203-233-7,COBISS.MK-ID 107677706, с. 205-231. - две цитирания.

6. Луческа, Ели. Култот кон светите мошти на териториjата на Македониja. Прилеп: Институт за старословенска култура, 2018. - 232 стр. ISBN 978-608-4523-13-0 [5].

4. Atanasov, G. A propos de martyrium de St. Loup de Novae (Svichtov). В: Moesica et Christiana, Studies in Chonour of Professor Alexandru Barnea, Edited by Adriana Panaite, Romeo Cîrjan and Carol Căpiţă, Braila, 2016, с. 413-419. 1 цитиране.

3. Досева, Ива. Паметта за мъртвите: структуриране на сакралните пространства в ранновизантийските некрополи и градове (според паметниците от територията на съвременна България). В: „Герои, Култове, Светци“, Изкуствоведски четения, София, 2015, с. 27-44. 1 цитиране

1. Atanasov, Georgi., Dimitrov Zdravko, About the Dating and History of the Urn-Sarcophagus with Relics of St. Dassius from Durostorum (+ 20 November 303 AD). В: Pontica, 47, 2014, с. 97-110. ISSN: 1013-4247, e-ISSN: 2247-9341 - едно цитиране.

2. Stevovic, Ivan. Praevalis. The Making of the Cultural Space of the Late Antique Province, , Posebna Izdanja, Knjiga 1. Podgorica: The Archaeological Society of Montenegro, 2014. ISBN 978-9940-9633-0-9. 1 цитиране.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/