Съвременната визия на регионалния всекидневник (Наблюдения върху вестник „Янтра ДНЕС“)


Стефанов, Тихомир (2007) Съвременната визия на регионалния всекидневник (Наблюдения върху вестник „Янтра ДНЕС“) Шеста национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново


 В доклада се разглеждат графични конструкции и похвати на вестник “Янтра ДНЕС”. Прави се кратък анализ на съдържанието и визията на изданието. Представят се съвременни графични решения характерни, не само за регионален, но и за национален всекидневник.
  Доклад
 Вестник, графика, дизайн, предпечат


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  3925
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/