Аспекти на взаимовръзката между жанровите белези на литературния текст и мотивите за четене на учениците от ІV клас - Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 89 – 94. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID 1044179172


Попова, Любомира (2004) Аспекти на взаимовръзката между жанровите белези на литературния текст и мотивите за четене на учениците от ІV клас - Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 89 – 94. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID 1044179172 Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 89 – 94. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID 1044179172


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3908
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/