Комуникативната компетентност като иманентна част от професионализма на педагога. – Начално училище, 2006, № 2, с. 3-17,ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1169720036


Кръстева, Антония (2006) Комуникативната компетентност като иманентна част от професионализма на педагога. – Начално училище, 2006, № 2, с. 3-17,ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1169720036 сп. Начално училище, № 2, с. 3.


 В статията се извежда значението на комуникативната компетентонст на учителя като ключов компонент в неговата професиоална дейност.
  Статия
 учител, професионализъм
 Издадено
  3862
 Антония Кръстева

5. Георгиев, Г. Педагогическа етика. В. Търново, Faber, 2017, с.3, ISBN: 978-619-00-0684-8 COBISS.BG-ID 1284724452

4. Георгиева, С. Интердисциплинарен подход при подготовката на бъдещи социални педагози за интеркултурен диалог. – Реторика и комуникация. http://www.rhetori.bg

3. Легкоступ, М. Обучение по религия. Диалог и инклузия. В. Търново, Фабер, 2012, ISBN 978-954-400-763-8

2. Тоцева, Я. Педагогическа реторика и педагогическа комуникация. http://ytotseva.blogspot.com

1. Тоцева, Я. Професионално-педагогическата и интеркултурната комуникативна компетентност. http://ytotseva.blogspot.com

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/