Реалности в образователния процес в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 238 с. ISBN 978-954-524-647-0 Cobiss.BG-ID 1229355748


Кръстева, Антония (2008) Реалности в образователния процес в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 238 с. ISBN 978-954-524-647-0 Cobiss.BG-ID 1229355748 УИ "Св. св. Кирил и Методий" Cobiss.BG-ID 1229355748


 В монографията е направен опит за се опише теоретико-емпирично изследване, свързано с повишаване на квалификационно-образователната дейност на начални учители.
  Монография
 квалификация на начални учители
 Издадено
  3861
 Антония Кръстева

2. Дончева, Ю. Развиващите функции на дискусионните методи в обучението по учебния предмет „човекът и обществото. В сб.: Университетска годишна научна конференция, В. Търново, с. 87-94.

1. Кузманова-Карталова, Р., Д. Йорданова. История на Педагогическия факултет. В. Търново, Фабер, 3013, с. 134, ISBN: 978-619-00-0004-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/