Кратки записки по педагогика. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 334 с, ISBN 978-954-524-917-4 Cobiss.BG-ID1243743204


Кръстева, Антония (2007) Кратки записки по педагогика. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 334 с, ISBN 978-954-524-917-4 Cobiss.BG-ID1243743204 УИ "Св. св. Кирил и Методий" Cobiss.BG-ID1243743204


 Учебното помагало е предназначено за студенти обучаващи се в образователно-квалификационна степен "бакалавър". Предложени са методически стратегии за обучение в семинарни занятия, конкретно по учебната дисциплина "Педагогика".
  Учебник / Учебно помагало
 обучение на студенти
 Издадено
  3858
 Антония Кръстева

7. Георгиева, М. С. Гроздев. Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект. С. 2015, с. 315, ISBN: 978-619-90522-0-4 (в литература)

5. Колев, Н. Технологичен модел на взаимодействието образователна институция – реален бизнес. Дисертационен труд.

6. Савова, Ж. Култура на академичното писане. Пловдив, Астарта, 2014, с. 118, ISBN: 978-954-350-201-6 (в литература)

3. Лазарова, Ст., Л. Лазаров. Съвременни образователни зависимости. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

4. Легкоступ, М. Методически аспекти на обучението по религия. В. Търново, Фабер, 2013, с. 88, 95,98 ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

2. Легкоступ, М. Катехизическото учение на Св. Кирил йерусалимски. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2011, с. 137, 152, 155-156, 159, 161 ISBN 978-954-07-3279-4 COBISS.BG-ID 1246431972

1. Попова, Л. Класният ръководител и педагогическите взаимодействия в началното училище. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 155, ISBN: 978-954-524-755-2 (в литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/