Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст.Сб.от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ, В.Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста с.267-273.


Гълъбова, Даринка (2006) Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст.Сб.от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ, В.Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста с.267-273. В.Търново: Веста


 Теоретично е анализиран проблема за съвременното образователно пространство за предучилищна подготовка и възпитание на децата. Създадени са интегративни модели на образователен дизайн по математика и конструктивно-технически дейности.
  Доклад
 образователен дизайн, образователна технология, интегративни подходи, модернизация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3841
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/