„Рационалното и емоционалното в солфежната система на проф. Иван Пеев”


Начева-Маркова, Нина (2007) „Рационалното и емоционалното в солфежната система на проф. Иван Пеев” Сборник от конференция на ЮЗУ „Неофит Рилски” на тема :100 години от пождението на проф. Иван Пеев – музикален теоретик и педагог”.


 Спецификата на обучението по солфеж се изразява в теоретико-практическата й насоченост от една страна и интеграцията между обучението като педагогически процес и музиката като изкуство от друга. Това поражда проблема за взаимодействието между рационалното и емоционалното. Научното твърдение на видния български теоретик и музикален педагог проф. Иван Пеев за развитие на музикалния слух на основата на „музикалните впечатления, под влиянието на живата музика”, е методически обосновано в неговата
  Статия
 обучение по солфеж, интеграция, Иван Пеев


Хуманитарни науки

Humanities

 
  3829
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/