„Новаторските идеи на професор Иван Пеев по проблемите на масовото музикално възпитание и преустройството на училищното обучение”


Начева-Маркова, Нина (2006) „Новаторските идеи на професор Иван Пеев по проблемите на масовото музикално възпитание и преустройството на училищното обучение” Педагогическия алманах, 200 , кн. 1-2, Университетко издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 59-86.


 Многостранно, мащабно и перспективно е теоретическото и методико-практическо наследство на професор Иван Пеев. В него откриваме тенденция за осъвременяване и усъвършенстване на образователната система на масовото музикално възпитание. Параметрите на неговите новаторски идеи формират облика, изграждат същността на българската методика на музикалното възпитание, сочат рационални пътища и средства за ефективност и практическа реализация. Тяхната актуалност произтича от взаимовръзката с теоретиче
  Статия
 методика на музикалното възпитание, учебно-възпитателната работа


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3826
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/