„Интеграцията – актуален принцип в методическата система на проф. Иван Пеев при обучението по солфеж”


Начева-Маркова, Нина (2006) „Интеграцията – актуален принцип в методическата система на проф. Иван Пеев при обучението по солфеж” Годишник том ІV, ЮЗУ „ неофит Рилски”, дб. Доклади изнесени на международна научна конференция „Национални култури и европейска единтичност”, Благоевград, 2006, стр.142-144


 Солфежът е една от теоретико-практическите дисциплини, изпълняващи в голяма степен обединяваща роля в процеса на музикалното възпитание. Осъществяването на комплексно-интегралния подход протича в различни посоки: солфеж – елементарна теория на музиката; солфеж – музикален инструмент; солфеж – хармония и полифония; солфеж – музикални форми;солфеж –музикален анализ; солфеж – история на музиката; солфеж – дирижиране и др. Интеграцията е основен принцип в методическата система на Иван Пеев, според
  Доклад
 солфеж, музикално възпитание, съвременна солфежна практика


Хуманитарни науки

Humanities

 
  3824
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/