Петров, Л., И. Нейков. Развитие и зависимост между техническите умения и двигателни качества на 16-19 годишни баскетболисти. Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русенски университет, Ангел Кънчев, Русе, с. 75-77, ISSN 1311-3321


Петров, Людмил (2008) Петров, Л., И. Нейков. Развитие и зависимост между техническите умения и двигателни качества на 16-19 годишни баскетболисти. Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русенски университет, Ангел Кънчев, Русе, с. 75-77, ISSN 1311-3321 Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русенски университет, Ангел Кънчев, Русе, с. 75-77, ISSN 1311-3321


 Изследване на технически умения и двигателни качества на млади баскетболисти
  Доклад
 баскетбол, технически умения и двигателни качества


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3820
 Людмил Петров

1. Бозов, К. (2014) модели за специализирана физическа подготовка на 12-18 годишни баскетболисти, дисертация, ВТУ, Велико Търново, с. 118

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/