М. МОЙНОВА, М. Савчева. Интерактивните методи в обучението по изобразително изкуство. София: АзБуки-Просвета", 2008 г., 55 с. ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804


Гърмидолова, Мариана (2008) М. МОЙНОВА, М. Савчева. Интерактивните методи в обучението по изобразително изкуство. София: АзБуки-Просвета", 2008 г., 55 с. ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804 София, Азбуки-Просвета ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804


 Предложени са интерактивни методи за процеса на обучение по изобразително изкуство
  Учебник / Учебно помагало
 методика, изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3796
 Мариана Гърмидолова

7. Даниела Йорданова. Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.–4. клас). - Педагогически алманах, №1, 2019, с. 41-48. Цит. на с. 43. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

6. Цит. на с. 77 в: Д. Балкански, Й. Иванова. Нетрадиционни форми на обучение по изобразително изкуство в началното училище. - В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 75 - 82. ISSN 1314 - 6769. Справка:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ГОДИШНИК на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет = Annual of “Konstantin Preslavsky” University, Shumen. Faculty of education and arts. - Шумен, ISSN 1314-6769 (print).

5. Цит. на 117 стр. в: Благомир Папазов. Състояние и проблеми на профилираното обучение по изобразителни изкуства у нас. В: Сб. с доклади от международна научна конференция в чест на проф. д.изк проф. В. Ангелов „Изкуство и живот“, Велико Търново, 23-24 октомври 2015, с. 113-117. Ред. Колегия: проф. д-р Антоанета Анчева, проф. д-р Марин Добрев, доц. д-р Марина Теофилова, гл. ас. Трифон Калфов, ас. Биляна Добрева. ISBN 978-619-208-077-8; COBISS.BG-ID 1284928484

3. Цит. на с. 143 в: Цонкова, Димитринка. Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. София: Star Way, 2014. 167 с. ISBN 978-954-8685-24-5; COBISS.BG-ID 1270764516.

4. Цит. на с. 214 в: Марина Теофилова. Училище за художествено възпитание. Стара Загора: Дъга Плюс, 2014, 245 с. ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172.

2. Цит. на с. 155 в: Петя Георгиева. Провокации към творческото мислене на учениците. – В „Образование и технологии“, 2013 (4), с. 153-157. ISSN 1314–1791. Справка: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ОБРАЗОВАНИЕ и технологии: годишно научно-методическо списание. - Бургас: Сдружение Образование и технологии, 2010- 1314-1791 (print)

1. Цит. на с. 144 в: Мариета Савчева. Груповата работа в часовете по изобразително изкуство в началното училище. Сб. от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", В. Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. колегия: Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев, Р. Кузманова, Д. Гълъбова, Г. Тодоров. В. Търново: Фабер, 2010 г., 142 - 146 с. ISBN 978-954-400-422-4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/