Идеята за хармония – исторически и актуални аспекти (върху материал от латинските музикално-теоретични трактати ІІІ – ХV в.)


Булева-Петрова, Марияна (2007) Идеята за хармония – исторически и актуални аспекти (върху материал от латинските музикално-теоретични трактати ІІІ – ХV в.) "Европа като културно пространство" ЮЗУ, Годишник Том V, Благоевград


 Статията представя и коментира определенията за хармония, които се съдържат в латинските музикално-теоретични трактати от епохата на Средновековието.
  Доклад
 хармония, модулация (modulatio), сътветствие, взаимно съгласуване, конюнкция, дизюнкция
 Издадено
  3761
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/