"Аспекти на правната логика"


Бузов, Вихрен (1999) "Аспекти на правната логика" София: Изд. "Д. Яков", 144 с., ISBN 954-527-1035, COBISS.BG-ID - 1033565156


 Първото сравнително цялостно монографично изследване върху логическите и епистемологическите проблеми на изследването на юридическото мислене и правното познание.
  Монография
 юридическо мислене, правно познание, нормативни системи


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  3692
 Вихрен Бузов

3. Ташев, Р., Теория на тълкуването, София: Сиби, 2007, с.75 от с.121, ISBN 978-954-730-456-7

1. Кискинов, В., Правната система Ч.I. Онтология и методология, УИ "Св. Климент Охридски", с.599, ISBN 9540724252

2. Ташев, Р., Теория за правната система, София: Сиби, 314 с., цит. на с.140 от с.122,2006, ISBN 10-954-730-30301, COBISS-1044810468

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/