В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев


Легкоступ, Пламен (2005) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 Учебно помагало по теория, история и методика на изобразителното изкуство. В ролята на водачи при търсенето на Тайнствената красота са художникът Карабаджо и вълшебникът Арт. Те са посредници при възприемането на художествената информация и осъществяването на художествената комуникация. Общуването с произведенията на изкуството, с връстниците и с възрастните дава възможност за откриване на красотата, закодирана в произведенията на изкуството. Загадка, която се разкрива с последователността при решаването на различните проблеми и задачи, заложени в отделните тематични области. Използваните допълнително игрови и исторически подходи, свързани с йерархическият принцип при предоставянето на конкретната художествена информация, предполага разпределяне на съдържанието в пътеводителя по логични от естетико-художествена гледна точка проблеми.
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3681
 Пламен Легкоступ

4. Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с., ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

3. Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с., ISBN 978-954-07-3066-0; COBISS.BG-ID 1236678116

2. Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с. 427–458с. ISBN 978-954-9865-11-0; COBISS.BG-ID 1231822052

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/