Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев,


Легкоступ, Пламен (2006) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София


 Учебникът е предназначен за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на изобразителното изкуство, специалната педагогика, ресурсни учители, родители и всички онези, които се интересуват от възпитателните, терапевтичните и корекционните възможности на изкуството. Предложеният комплекс от художествено-дидактически игри и упражнения може да бъде използван както за проверка, така и за затвърждаване на знанията и уменията на децата. Той е обогатен със специални игри за развитие и коригиране на определени познавателни процеси.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, възпитание, арттерапия, корегиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3676
 Пламен Легкоступ

12. Белчева, Весела 2016: По следите на австрийския художник Густав Климт в обучението по немски като чужд език. – Сп. „Образование”, бр. 3, 2016, с. 47-56. ISSN 0861-475X цитиран на с. 54-55 в статията

10. Belcheva, Vesela 2015: Die Bildende Kunst als "Brücke" zu der fremden Sprache oder 10 Gründe Kunstwerke im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) einzusetzen. In: Chirimbu, Sebastian et al. Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014. Sandy, Utah, USA: Aardvark Global Publishing, 2015, p. 60-65. ISBN: 978-1-4276-9640-3. Цитиран на стр, 63

11. Белчева, Весела 2015: Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение - Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2015, с. 173-181. ISSN 0205 – 1834, цитиран на с. 180 в статията

9. Белчева, Весела. Детето, изкуството и чуждия език. В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 6.

7. Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с.

8. Гюлчев, Николай Георгиев. Изобразителна дейност в предучилищна възраст. Пловдив, Астарта, 2012, 207 с.

4. Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с.

5. Гюлчев, Николай Георгиев. Методи на обучение и тяхната обусловеност от учебно-възпитателната работа по изобразителна дейност в детската градина. (статия). – В: Педагогически алманах, 2010, кн. 2. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий.

6. Учене с картинки. Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст.

2. Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с.427–458

3. Димчева, Мая Веселинова. Образователни и възпитателни функции на православното иконописно творчество. Дисертация. София, 2009. 279 с.

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/