Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та - Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х


Легкоступ, Пламен (2006) Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та - Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен


 Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, деца, специални образователни потребности


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3674
 Пламен Легкоступ

2. Маврудиев, Петко, Соня Максимова. Влияние на учебно - тренировъчните занимания по волейбол върху двигателните способности на ученици. – В : Годишник на минно - геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 58, св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2015, с. 85 -87.

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/