Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков


Легкоступ, Пламен (1996) Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 Книгата има за цел да подпомогне работата по изобразителни дейности в детската градина и то в областта, насочена към възприемането и анализа на произведения на изобразителното изкуство. Тя представлява едно изследване върху значение то на произведенията на живописта и графиката за развитие то на детските изобразителни, умствени и художествено-творчески способности. Изобразителното изкуство и детските изобразителни способности
  Монография
 Дете, творба


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3662
 Пламен Легкоступ

25. Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

23. Димчева, Мая. Педагогически подходи при определяне грамотността и изразителността на детската изобразителна дейност. -// Електронно списание за наука, култура и образование., 2014, 2, с. 56-61.

24. Цветанова, Виктория Димитрова, Бл. Папазов. Нетрадиционни и алтернативни форми на изобразителната дейност в учебния процес. В : Сборник научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет, 2014 г. - Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 51-55.

22. Чилингиров, Светозар Йорданов. Пленерът в обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен. Дисертация. Шумен, 2012. 204 с.

20. Dimcheva, M. Perception of the christian art works of art (age and emotional characterization). – В: Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски” [онлайн]. Т. 102, 2010, с. 91–103.

21. Костова, Пенка. Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции. В. Търново, 2010. с. 376.

16. Гюлчев, Николай Георгиев. Композиция и художествено-изобразителната дейност на детето. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009. 241 с.

17. Димчева, Мая Веселинова. Образователни и възпитателни функции на православното иконописно творчество. Дисертация. София, 2009. 279 с.

18. Костова, Пенка. Управление на партньорските отношения в образователното пространство. В. Търново, 2009. с.166

19. Теофилова, Марина Теофилова. Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие. В. Търново. Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009. 148 с.

14. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

15. Попов, Теодор. Арт-терапията при децата. София: ДЕФЕКТО-ЕООД, 2008. 195 с.

13. Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. Учебник за студенти от Факултет по обществено здраве Медицински университет – София. Под научното ръководство и редакция на доц. д-р Теодор Попов. София: ИИК „Везни”, 2007.

12. Балкански, Димитър Илиев. Ролята на нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността на учениците. Дисертация. Шумен, 2006. 276 с.

8. 20. Nikolov, K. The contact with works of fine arts as a component of the development of creative skills in 6-7-year-old children [онлайн]. http://scholar.google.bg/scholar?cites=12057147289647893090&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=bg

9. Гюлчев, Николай Георгиев. Възпитателно-развиващата роля на дидактичната игра по апликиране при 5–7-годишните деца. Дисертация. Велико Търново, 2005. 300 с.

10. Теофилова, Марина Теофилова. Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в единадесет-дванадесетгодишна възраст. дисертация. В. Търново, 2005. - 216 с.

11. Янакиева, Зора Георгиева. Идеята за възпитание чрез изобразителното изкуство в художествено-педагогическия печат у нас през първата половина на ХХ век. Дисертация. София, 2005. 245 с.

6. Вълков, Иван Цветков. Подходи на педагогически взаимодействия и ролята им за развитие на изобразително-творческите способности на децата от предучилищна възраст. Дисертация. Велико Търново, 2004. 268 с.

7. Попов, Теодор. Терапия и профилактика чрез изкуство. София: Образование. София, 2004.

5. Попов, Теодор. Дете, изкуство, семейство. София: Музика VIVA, 2002. 135 с.

3. Вълков, Иван Цветков. Интериорът и екстериорът на детските заведения. В. Търново: Фабер, 2001. 146 с

4. Гюлчев, Николай Георгиев. Апликацията в художествено-изобразителната дейност. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2001. 174 с.

1. Гюлчев, Николай Георгиев. Формиране на композиционни умения в учебната изобразителна дейност апликиране чрез междупредметна интеграция. Статия. – В: Педагогически алманах, 2000, кн. 1,2. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий.

2. Тодорова, Пенка Костова. Педагогика на промоцията на здравето. В. Търново: Фабер, 2000, стр. 213

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/