Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков,


Легкоступ, Пламен (2000) Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 Книгата има за цел да подпомогне работата по изобразителни дейности в детската градина и то в областта, насочена към възприемането и анализа на произведения на изобразителното изкуство. Тя представлява едно изследване върху значение то на произведенията на живописта и графиката за развитие то на детските изобразителни, умствени и художествено-творчески способности.
  Монография
 Дете, творба


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3661
 Пламен Легкоступ

16. Джидова, Хюсние Н., Димитър И. Балкански, „Естетико-художествено развитие в условията на детската градина“, цитирано на с. 166-173, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISNN 1314-6769, Научен редактор: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

17. Николова, Донка Е., Димитър И. Балкански, „Емоционално развитие на децата като психолого-педагогически проблем. Характеристика на процеса на художественото възприемане“, цитирано на с. 62, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISNN 1314-6769, Научен редактор: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

15. Belcheva, Vesela 2015: Die Bildende Kunst als "Brücke" zu der fremden Sprache oder 10 Gründe Kunstwerke im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) einzusetzen. In: Chirimbu, Sebastian et al. Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014. Sandy, Utah, USA: Aardvark Global Publishing, 2015, p. 60-65. ISBN: 978-1-4276-9640-3. цитиран на с. 63 в статията

14. Белчева, Весела. Детето, изкуството и чуждия език. В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 6; с. 670-676; ISSN: 0205-1834.- God. 41, br. 6 (2014); COBISS.BG-ID 1267961060

13. Захариева, Д. Ескизът в обучението по живопис (за художествените специалности в университета) – Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, Благоевград, 2013.

12. Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с.; ISBN 978-954-2968-19-1; COBISS.BG-ID 1249202916

9. Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с. 427–458 ISBN 978-954-9865-11-0; COBISS.BG-ID 1231822052

10. Куков, Емил. Въведение в живописта: Система на обучение по живопис в университета. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2009. 141 с.; ISBN 978-954-680-618-5; COBISS.BG-ID 1231294692

11. Куков, Емил. Стадиални състояния на студентската живописна творба (по материали от университетското обучение по живопис). Хабилитационен труд за придобиване на научно звание „профeсор“ (2009).

7. Куков, Емил. Стадиални състояния в живописта. Натюрморт. Портрет. Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008. 213 с.

8. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

5. Димитров, Любен Йоакимов. За детето, училището и възпитанието. София: Фондация “ЧОВЕЩИНА”. 2005–2006. 443 с., ISBN 954-9865-10-X; COBISS.BG-ID 1045712868

6. Христова, Рени. Полова идентификация на децата от предучилищна възраст. Педагого-психологически аспекти и концептуални модели. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005. 311 с.; ISBN 954-524-488-7; COBISS.BG-ID 1046042852

3. Мойнова, Марияна Минчева. Относно някои специфики в развитието на детската изобразителна дейност. Шумен: Изкуство и образование, 2003.

4. Тодорова, Пенка Костова. Педагогика на ранното детство. Велико Търново: Астарта, 2003. – 215 с. ISBN 954-8324-08-3; COBISS.BG-ID 1040607972

1. Мойнова, Марияна Минчева. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция „Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001.

2. Петрова, Веселина Василева. Възпитателни функции на съвместната дейност на децата в предучилищна възраст. Студия. Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Педагогически факултет. Т. 5, кн. 4, 1993, В. Търново, 2001., ISSN 131-7492; COBISS.BG-ID 1124241636

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/