Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892


Легкоступ, Пламен (2005) Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892 Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София


 Монографията има за цел да подпомогне работата по изобразителни дейности в детската градина и то в областта, насочена към възприемането, анализа и използването на произведения на изкуството във възпитателно-образователния процес. Тя представлява едно изследване върху значението на произведенията на изкуството за развитие то на детските изобразителни, умствени и художествено-творчески способности.
  Монография
 Деца и изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3658
 Пламен Легкоступ

4. Радева Валентина, Петя Стефанова, Иновативни форми на работа с деца от начална училищна степен в естетическа среда: синтез на изкуствата. - НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.3

3. Михайлова, Г. Общуване родители – деца в контекста на виртуалните и художествени послания. – В: Предучилищно възпитание, 2011, № 4.

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

2. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 336 стр., ISBN 978-954-639-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/